MRS. UKRAINE INTERNATIONAL 2022

MRS. UKRAINE INTERNATIONAL 2022 CONTESTANTS

Alona Ilchyshyna 0
Galyna Naumenko 0
Maryna Chernobay 0
Nataliia Klovak 0
Olena Atroshchenko 0
Yuliya Tykhonova 0
Diana Romanova 0
Anastaiya Dubovyk 0
Valentyna Maznichenko 0